nakladatelství PrometheusSLEVA PRO ŠKOLY nakladatelství Prometheus
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus

 
 Informační memorandum o ochraně osobních údajů 

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 25. 5. 2018 nabývá platnost nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení"). 

Toto memorandum má za účel informovat Vás o tom, jaké osobní údaje o Vás v rámci naší činnosti 
zpracováváme, k jakým účelům a na základě jakého právního titulu tak činíme, jak jsou tato data 
chráněna a také jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Obsah informačního memoranda:

1. Kdo jsme. 
2. Jaké osobní údaje zpracováváme. 
3. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a z jakého zákonného titulu toto zpracování 
provádíme (tedy proč to smíme dělat).
4. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak dlouho osobní údaje uchováváme.
5. Komu vaše osobní údaje poskytujeme a jak jsou zabezpečeny.
6. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte. 
7. Další informace.


1. Kdo jsme.

PROMETHEUS, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Čestmírova 10, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 21875, IČ: 49681231, DIČ: CZ49681231. 

Společnost PROMETHEUS, spol. s r. o., jako správce Vašich osobních údajů, v rámci své činnosti, 
což je nakladatelská a vydavatelská činnost, provádí nejen zpracování Vašich osobních údajů, 
ale také za ně odpovídá.  


2. Jaké osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme přímo od Vás (objednávky, smlouvy atd.) a nikoliv 
prostřednictvím třetích osob.
V případě, že jste dědicem autorských práv a Vaše osobní údaje jsme nezískali od Vás, poskytl nám 
je příslušný notář.

U jednotlivých kategorií subjektů osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje:

a) u autorů, výtvarníků, grafiků a dědiců autorských práv:
identifikační údaje: osobní číslo, jméno, příjmení, tituly, číslo OP, rodné číslo – pokud to zákonná 
povinnost vyžaduje, IČO, DIČ – je-li přiděleno, adresa, korespondenční 
adresa, 
kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní kontakty, 
bankovní údaje: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie. 

b) u dodavatelů a odběratelů s živnostenským oprávněním: 
identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, sídlo, fakturační adresa, adresa provozovny, IČO,         
DIČ - je-li přiděleno,
kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní kontakty, příp. fax,  
bankovní údaje: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie. 

c) u zaměstnanců pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (Dohody o provedení 
práce): 
identifikační údaje: osobní číslo, jméno, příjmení, tituly, rodné příjmení, datum a místo 
narození, číslo OP, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční 
adresa, 
kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní kontakty, 
bankovní údaje: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie. 


3. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a z jakého zákonného titulu toto 
    zpracování provádíme (tedy proč to smíme dělat).
Vaše osobní údaje jsou užívány k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti společnosti, 
kterým je nakladatelská a vydavatelská činnost. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění 
povinností vyplývajících: 

- ze smluvních vztahů – a všech zpracování, která se smluvním vztahem souvisí a také zpracování 
směřující k uzavření smlouvy – např. nakladatelské a výtvarné smlouvy, pracovní smlouvy, 
zasílání autorských výtisků, uvedení v tiráži titulu, vyřízení objednávek, zasílání zboží a 
služeb, 

- ze zákonné právní povinnosti – jde o zpracovávání a uchovávání dat vyplývajících ze zákona 
nebo jiných nařízení, spadá sem povinnost předávat informace státním orgánům, ale i povinnost 
archivovat data např. personální, mzdová a účetní agenda společnosti, 

-  oprávněného zájmu – např. vedení minulých podnikatelských kontaktů, zasílání informací a 
obchodních sdělení.


4. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak dlouho osobní údaje uchováváme.

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a 
v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem.


5. Komu vaše osobní údaje poskytujeme a jak jsou zabezpečeny.

Jsme si vědomi, jak důležité je bezpečí Vašich osobních údajů a Vaše soukromí. 

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří je potřebují pro výkon své práce a také třetí subjekty, kterými jsou poskytovatelé IT služeb, právník (např. při vymáhání pohledávek) a daňový poradce (účetní doklady). Abychom Vám mohli doručit korespondenci a objednané zboží, jsme nuceni poskytnout některé Vaše identifikační a korespondenční údaje také např. přepravním společnostem. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinny dbát o bezpečnost Vašich údajů, zachovávat mlčenlivost o všech údajích, s kterými přišly do styku a také zachovávat mlčenlivost o zabezpečení těchto údajů. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu. 

Žádným dalším třetím osobám Vaše osobní údaje neposkytujeme, mohou být pouze předány na základě žádosti třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů. 

Společnost musí též poskytnout osobní údaje a nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy např. finanční správě, úřadu práce, úřadu sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, orgánům činným v trestním řízení atd.


6. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte. 

Máte právo na informace, jaká konkrétní data o Vás zpracováváme, jakým způsobem a k jakým účelům je používáme (k této informaci slouží informační memorandum vyvěšené na našich webových stránkách). 

Máte právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a změny osobních údajů. 

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů tzv. právo být zapomenut (to pouze v případě, že Vaše osobní údaje nejsou vedeny na základě relevantního zákonného titulu – viz bod. 3). 

Máte právo na kopie zpracovávaných osobních údajů (první kopie je bezplatná). 

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je nějaké zpracování osobních údajů založeno na Vašem informovaném souhlasu.

I při realizaci těchto práv musíme dbát na ochranu Vašich osobních údajů, a proto máme právo a povinnost požádat Vás před poskytnutím informací, případně kopií osobních údajů, o další dodatečné informace nezbytné k prokázání totožnosti žadatele – např. ve zvlášť odůvodněných případech požádat o osobní účast a prokázání se občanským průkazem.  

Výše uvedená práva můžete uplatnit – info@prometheus-nakl.cz
- tel.: +420 261 215 409

S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 
pplk. Sochora 727/27, 170 00  Praha 7 – Holešovice, tel.: + 420 234 665 111.


7. Další informace.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Abychom zajistili, že informace, které zde uvádíme, jsou stále aktuální a  odpovídají skutečnosti a platným zákonům, vyhrazujeme si právo na případnou opravu, doplnění nebo odstranění části tohoto memoranda. Na našich webových stránkách naleznete vždy aktualizovanou verzi.


Kontaktní údaje:
PROMETHEUS, spol. s r. o.
Čestmírova 10, 140 00  Praha 4
e-mail: info@prometheus-nakl.cz 
tel.: +420 261 215 409
 
nakladatelství Prometheus
nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus